Truy cập nội dung luôn
CÁC CHÍNH SÁCH CỦA TỈNH
Cập nhật lúc: 00:16 - 27/09/2015 Lượt xem: 1560

1. CHÍNH SÁCH CHUNG

1. Quyết định số 17/2015/QĐ - UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Xem chi tiết tại đây)

2. Quyết định số 07/2012/QĐ - UBND ngày 21/3/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. (Xem chi tiết tại đây)

3. Quyết định số 92/2014/QĐ - UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Xem chi tiết tại đây)

4. Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định việc hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Xem chi tiết tại đây)

5. Quyết định số 07/2014/QĐ - UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định việc hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Xem chi tiết tại đây)

6. Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 về việc phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2012 và những năm tiếp theo (Xem chi tiết tại đây)

7. Quyết định số 23/2014/QĐ - UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Xem chi tiết tại đây)

8. Quyết định số 09/QĐ - UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên địa bàn (Xem chi tiết tại đây)

9. Quyết định số 70/2014/QĐ - UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Ban hành quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Xem chi tiết tại đây)

10. Quyết định số 63/2014/QĐ - UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Xem chi tiết tại đây)

11. Quyết định số 62/2014/QĐ - UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 91/2014/NQ - HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)

12. Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)

13. Quyết định số 644/QĐ - UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh (Xem chi tiết tại đây)

2. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

14. Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới (Xem chi tiết tại đây)

15. Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 27/3/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 (Xem chi tiết tai đây)

16. Kế hoạch số 1237/KH-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Xem chi tiết tại đây)

17. Quyết định số 19/2012/QĐ - UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về huy động vốn, cơ chế lồng ghép, quản lý các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Xem chi tiết tại đây)

18. Quyết định số 20/2014/QĐ - UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về bổ sung, điều chỉnh một số nội dung tại  Quyết định số 19/2012/QĐ - UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về huy động vốn, cơ chế lồng ghép, quản lý các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Xem chi tiết tại đây)

19. Quyết định số 135/QĐ - UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh  quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiê phong đi đầu triển khai thực hiện mô hình cải tạo đất hoang hóa, bạc màu tại các xã ven biển để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả công nghệ cao (Xem chi tiết tại đây)

20. Quyết định số 23/2014/QĐ - UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Xem chi tiết tại đây)

21. Nghị quyết số 90/2014/NQ - HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới (Xem chi tiết tại đây)

22. Quyết định số 2811/QĐ - UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời một số chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, mở rộng quy mô các cơ sở nuôi lợi nái 100% máu ngoại để cung ứng giống cho phát triển chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ liên kết với doanh nghiệp thông qua HTX và tổ hợp tác (Xem chi tiết tại đây)

23. Quyết định 4140/QĐ - UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư Dự án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao (Xem chi tiết tại đây)

24. Quyết định số 140/QĐ - UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ các tổ chức, đơn vị thí điểm triển khai thực hiện mô hình phát triển nuôi cá mú, cá bơn, bào ngư, tôm chất lượng cao và hỗ trợ sản xuất giống thủy sản các loại năm 2015 (Xem chi tiết tại đây)

3. CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH

25. Quyết định 3210/QĐ-UBND ngày 4/10/2011 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015 (Xem chi tiết tại đây)

26. Quyết định số 37/2013/QĐ - UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Xem chi tiết tại đây)

27. Quyết định số 16/2014/QĐ - UBND ngày 28/3/2014 về Ban hành quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)

28. Quyết định số 1477/QĐ - UBND ngày 23/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt "Đề án chính sách phát triển du lịch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2013- 2020 (Xem chi tiết tại đây)

4. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

29. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 của UBND tỉnh về việc quản lý thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác, thu mua tài nguyên khoáng sản trên địa bản tỉnh Hà Tĩnh (Xem chi tiết tại đây)

30. Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Xem chi tiết tại đây)

31. Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Xem chi tiết tại đây)

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 6 6 9 3 3 6 6
Hôm nay: 14.472
Hôm qua: 31.918
Tháng này: 668.917

Liên kết Website Liên kết Website