“Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
Cập nhật lúc: 20:20 - 01/09/2017 Lượt xem: 383

Trong những ngày mùa thu lịch sử năm Ất Dậu, dước sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân Việt Nam đã viết nên trang sử mới: Tổng khởi nghĩa lật đổ chế độ thực dân phong kiến, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 diễn ra với khí thế sôi sục, hào hùng nhưng hầu như không đổ máu và nhanh chóng giành được thắng lợi trọn vẹn trên phạm vi toàn quốc. Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố với thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng rồi kẻ thù không để yên, thực dân Pháp rắp tâm trở lại xâm lược, buộc dân tộc ta phải đứng lên kháng chiến để giữ vững lời thề trong Tuyên ngôn độc lập: "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem hết cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập". Sức mạnh của Cách mạng tháng Tám tiếp tục được chứng minh hùng hồn, được nhân lên gấp bội trong cuộc kháng chiến oanh liệt đánh thắng "hai đế quốc to" là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng toàn vẹn lãnh thổ, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của Nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, Nhân dân Việt Nam từ thời đại này đến thời đại khác đã phải đổ biết bao xương máu để giành và giữ lấy nền độc lập. Sau Cách mạng tháng Tám, tiếp đến chiến thắng Điện Biên Phủ với Hiệp định Giơ ne vơ, rồi đại thắng Mùa Xuân 1975, rồi trải qua chiến tranh phía Tây Nam, phía Bắc đất nước mới được yên ổn; non sông Việt Nam mới thu về một mối. Đồng bào Việt Nam ta dù ở miền xuôi hay miền ngược, đang sống