Truy cập nội dung luôn
Một số văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 10/2017
Cập nhật lúc: 16:40 - 28/09/2017 Lượt xem: 383

          1. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng

            Nghị định quy định danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn: đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến"; có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

            Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được tính căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến".

            Một trong những điểm mới nổi bật của Nghị định là quy định thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến". Đồng thời, bỏ quy định: Không xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" khi nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014.

            Về mức tiền thưởng, Nghị định này quy định thay đổi mức tiền thưởng đối với một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng dành cho tập thể, cá nhân so với quy định hiện hành tại Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 như sau:

           - Khen thưởng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" cho cá nhân được tặng Bằng và thưởng 3,5 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 1,5 lần);

           - Danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ" đối với tập thể được tặng cờ và thưởng 12,0 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 24,5 lần);

             - Danh hiệu Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng cờ và thưởng 8,0 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 15,5 lần).

            Đối với "Giải thưởng Hồ Chí Minh" và "Giải thưởng Nhà nước" về khoa học và công nghệ; văn học nghệ thuật được cấp Bằng và mức thưởng cụ thể sau:

            - "Giải thưởng Hồ Chí Minh" thưởng 270,0 lần mức lương cơ sở;

           - "Giải thưởng Nhà nước" thưởng 170,0 lần mức lương cơ sở.

            Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017 và thay thế Nghị định số 42/2010.

            2. Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

            Nghị định này bổ sung thêm thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành vào khoản 3 Điều 5 Nghị định 81/2013/NĐ-CP. Theo quy định, Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi, nội dung cuộc thanh tra trong thời hạn thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra.

            Về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, Nghị định này quy định: người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính gồm người có thẩm quyền xử phạt, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu và những người được chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu giao nhiệm vụ lập biên bản. Các chức danh có thẩm quyền lập biên bản được quy định cụ thể tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước.

            Về biểu mẫu vi phạm hành chính, Nghị định này ban hành các biểu mẫu mới (gồm 38 mẫu Quyết định, 17 mẫu biên bản) thay thế các biểu mẫu kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

            Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2017, bãi bỏ điểm g khoản 3 Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

            3. Nghị định 101/NĐ-CP ngày 01/9/2017 quy định về bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức

            Nghị định quy định về điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo sau đại học:

            - Đối với cán bộ, công chức:

           + Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ;

          + Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;

         + Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

            + Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

          - Đối với viên chức:

         + Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có);

        + Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

          + Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

         Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài các quy định trên còn phải đáp ứng yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

            Nghị định này có hiệu lực từ ngày 21/10/2017.

            4. Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đăng ký biện pháp bảo đảm

            Theo quy định của Nghị định:

            *. Có 04 biện pháp bảo đảm phải đăng ký:

            Thế chấp quyền sử dụng đất: đăng ký tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

         - Thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: đăng ký tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

         - Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay: Đăng ký tại Cục Hàng không Việt Nam.

         - Thế chấp tàu biển: Đăng ký Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam.

          *. Có 03 biện pháp bảo đảm khi có yêu cầu gồm:

          - Thế chấp tài sản là động sản khác;

           - Thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

         - Bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; mua bán tàu bay, tàu biển; mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu.

            Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.

            5. Thông tư số 24/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2017 của Bộ Lao động - TBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ Lao động - TBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm

            Thông tư này quy định các biểu mẫu mới hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, bao gồm:

           - Giấy đề nghị vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng viêc làm (cho vay NLĐ thông qua hộ gia đình)

            - Dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

          - Giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

           Các biểu mẫu còn lại, vẫn thực hiện theo Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH.

            Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2017.

            6. Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục&Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên mầm non, phổ thông công lập phải trải qua 4 môn (Ảnh minh họa từ Internet)

            Thông tư này quy đinh có  4 môn thi thăng hạng dành cho giáo viên mầm non và phổ thông công lập. Bao gồm: Môn thi kiến thức chung; Môn thi chuyên môn, nghiệp vụ; Môn thi ngoại ngữ; Môn thi tin học

Tùy theo việc thăng hạng mà nội dung thi 4 môn này khác nhau (bao gồm thăng hạng từ hạng IV lên hạng III, hạng III lên hạng II và hạng II lên hạng I).

            Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ.

            Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 03/10/2017. /.

                                                           Phòng Tư pháp

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 6 7 0 1 8 3 8
Hôm nay: 22.944
Hôm qua: 31.918
Tháng này: 677.389

Liên kết Website Liên kết Website