Truy cập nội dung luôn
Tăng cường và đổi mới công tác dân vận ở Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh
Cập nhật lúc: 10:33 - 10/10/2017 Lượt xem: 291

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng "Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân", trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thị xã Hồng Lĩnh đã đổi mới công tác dân vận trong cả lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, từ đó đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, nâng cao nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát huy quyền làm chủ của nhân dân được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp.

Thị ủy Hồng Lĩnh tổng kết hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn

Trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, nhất là với mục tiêu phấn đấu xây dựng Thị xã đạt đô thị loại III vào năm 2020, công tác dân vận của hệ thống chính trị cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để xây dựng và phát triển Thị xã. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, những năm qua, công tác dân vận luôn được các cấp ở thị xã Hồng Lĩnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực.

Nội dung công tác dân vận từng bước được đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Trong đó, thông qua việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận đã có sự chuyển biến rõ nét. Hệ thống dân vận đã chủ động phối hợp nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh ngay tại cơ sở, góp phần giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là qua sự cố môi trường biển, di dời chợ cũ, giải phóng mặt bằng các dự án,... công tác vận động quần chúng đã có đóng góp hết sức quan trọng.

Xác định, các chi đoàn, chi hội ở các thôn, tổ dân phố có vai trò quan trọng đặc biệt, đây chính là nơi tập hợp các tầng lớp nhân dân, là nơi vận động, tổ chức, động viên các lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các địa phương. Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo khảo sát và tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng về tổ chức và chất lượng hoạt động và ban hành Chỉ thị để tập trung lãnh đạo nhằm củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các chi đoàn, chi hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Đoàn viên thanh niên tham gia chỉnh trang đô thị

Để tăng cường mối quan hệ chặt chẽ cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ và trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời cụ thể hóa việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Quy định về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy Quy chế dân chủ cơ sở, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Quy định về quy chế, tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn. Qua triển khai thực hiện, bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc giúp các cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân, đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở các vấn đề tồn đọng kéo dài, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Chỉ thị về về công tác dân vận chính quyền với nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân và giải quyết công việc cho tổ chức, công dân. Do đó công tác tiếp dân, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức ngày càng đi vào nền nếp; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chấp hành nghiêm túc hơn; hạn chế tối đa tình trạng gây phiên hà đối với người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch. UBND các cấp đã quan tâm thực hiện việc xây dựng nội dung, chương trình phối hợp, sơ kết, đánh giá hiệu quả chương trình phối hợp với MTTQ và các đoàn thể cùng cấp.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong thời gian qua trên toàn thị xã đã xây dựng được 107 mô hình, điển hình "Dân vận khéo", các mô hình thực sự mang lại hiệu quả cao. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2017, toàn Thị xã đã đăng ký và đang tập trung triển khai 47 công trình chỉnh trang đô thị, xây dựng đường bê tông, đường điện chiếu sáng, mương thoát nước, trồng cây xanh... (gấp 4 lần năm 2016); đồng thời, cũng đã tích cực củng cố các tiêu chí Nông thôn mới ở xã Thuận Lộc.

Người dân Đậu Liêu đặt câu hỏi đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền

Để nắm chắc hiệu quả hoạt động của Khối dân vận, hàng quý Thường trực các cấp ủy đã tổ chức giao ban với MTTQ và các đoàn thể cùng cấp, từ đó có những định hướng chỉ đạo kịp thời công tác vận động quần chúng một cách cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, với quan điểm là "rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ kết quả"; tất cả các hoạt động phải hướng mạnh về cơ sở. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng đều cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể đã phát hiện một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nên đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, tăng cường củng cố quan hệ máu thịt giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân vận, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, trong thời gian tới công tác dân vận của hệ thống chính trị ở thị xã Hồng Lĩnh phải thường xuyên đổi mới theo hướng hiệu quả, trong đó, trọng tâm thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường quán triệt sâu sắc, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương, tỉnh, thị xã về công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận, xác định rõ công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, các đoàn thể nhân dân, trong đó "Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội làm tham mưu và nòng cốt". Đồng thời, phải kiên quyết thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới. Lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch để hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá nhằm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ VI và các nghị quyết chuyên đề về huy động nguồn lực xây dựng thị xã đạt đô thị loại III, nghị quyết xây dựng, nâng cao nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao trình độ văn hóa giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức trong mối quan hệ với nhân dân. Công khai các quy định về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức để nhân dân biết và giám sát. Chủ động nắm tình hình, tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân, tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Xây dựng hình ảnh người cán bộ tận tụy với công việc, trách nhiệm, thân thiện và quý trọng nhân dân. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành và vận động nhân dân của chính quyền, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh, thực sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tiếp tục cụ thể hóa phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát" nhằm tập hợp nhân dân, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị, xây dựng Nông thôn mới.

Thứ tư, phát huy có hiệu quả vai trò và khả năng to lớn của hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể là dự báo sát tình hình, phát hiện sớm những bất cập trong việc thực hiện chính sách, pháp luật ở cơ sở; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, phối hợp đề xuất giải pháp giải quyết, nhất là những vấn đề nhạy cảm, có quan hệ trực tiếp đến quyền và lợi ích của tổ chức, công dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo", gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về "việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" để mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, đoàn viên.

Thứ năm, Công tác vận động quần chúng phải có kết quả cụ thể góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế- xã hội phát triển; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, hướng về các thôn, tổ dân phố, đa dạng hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Thứ sáu, thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, kiện toàn củng cố Khối dân vận, tổ dân vận, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể, nhất là ở thôn, tổ dân phố. Chú trọng đào tạo cán bộ công tác dân vận; phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng vận động nhân dân cho những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong họ tộc, tạo điều kiện để họ tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự lan tỏa của công tác dân vận trong tình hình mới.

Tin tưởng rằng, dưới sự tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy đảng, với những kết quả đổi mới trong thời gian qua và sự vận dụng sáng tạo những giải pháp đã đề ra, công tác dân vận ở Thị xã trong những năm tới sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới, góp phần xây dựng Hồng Lĩnh ngày càng phát triển bền vững, văn minh, trở thành đô thị loại III vào năm 2020./.

 

                                NGUYỄN VĂN HẢI - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã 

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 2 0 2 9 1 3 3
Hôm nay: 2.032
Hôm qua: 8.110
Tháng này: 132.321

Liên kết Website Liên kết Website