Truy cập nội dung luôn
Lời hiệu triệu trái tim
Cập nhật lúc: 14:33 - 08/06/2018 Lượt xem: 264

Thi đua yêu nước là khơi dậy sức mạnh tiềm tàng trong mỗi con người, mỗi tập thể, trở thành động lực thúc đẩy họ vượt qua khó khăn, thử thách tiến lên giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và trong công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Thi đua góp phần to lớn trong thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Vận mệnh đất nước đang ở tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" vì thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ cấp bách của cách mạng: Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, xây dựng, phát triển đất nước và cải thiện đời sống nhân dân.

 Sau chiến thắng Việt Bắc (Thu Đông 1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra sáng kiến tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc để giành thắng lợi to lớn hơn. Chấp thuận đề nghị của Người, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Chỉ thị xác định: "… mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công".

 Sau khi có chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, ngày 11/6/1948, tại bản Là Nọn, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ mục đích của thi đua ái quốc là "Diệt giặc đói/Diệt giặc dốt/Diệt giặc ngoại xâm", để "Toàn dân đủ ăn, đủ mặc/Toàn dân biết đọc, biết viết/Toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới để diệt ngoại xâm/Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn". 

 Theo Người, thi đua yêu nước phải tiến hành một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực để hoàn thành mục tiêu chung. Người khẳng định: "Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều". Người kêu gọi "Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sỹ tranh đấu trên mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa".

Với "Cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân. "Người lấy thi đua làm động lực, bồi dưỡng nâng cao, phát huy lòng yêu nước; qua phong trào thi đua làm cho lòng yêu nước thể hiện bằng hành động thực tế trong cuộc sống, chiến đấu, lao động, học tập; lấy lòng yêu nước thúc đẩy thi đua, nâng cao hiệu quả thi đua.

  Ngay sau đó, Lời kêu gọi thi đua ái quốc đã có tác dụng tạo ra động lực động viên toàn thể nhân sỹ, trí thức, công nông binh và cả dân tộc phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và những thành tích to lớn trong các cuộc kháng chiến kiến quốc.

 Các phong trào "sóng duyên hải", "cờ 3 nhất", "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người"; "Ba xung phong", "Ba sẵn sàng," "Ba đảm đang", "Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến", "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", "Tất cả để bảo vệ biên cương của Tổ quốc"... đã thực sự trở thành động lực và hành động cách mạng trong các cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chống Mỹ cứu nước và bảo vệ chủ quyền đất nước đến thắng lợi hoàn toàn, non sông thu về một mối.

  Ngày nay, công cuộc đổi mới đất nước cũng tiến hành trên tất cả các mặt, mà mục tiêu trước mắt là hoàn thành sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, việc thi đua yêu nước cũng phải tiến hành một cách toàn diện để tạo nên sức mạnh to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt sau hơn 30 năm đổi mới đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu vượt bậc.

 Giai đoạn 2016 - 2020, với chủ đề thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" các ngành, các cấp đều hưởng ứng tích cực, bằng nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, có tác động lan tỏa rộng khắp, liên tục trên tất cả các lĩnh vực.

 Hiện nay, các phong trào thi đua trong Quân đội đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của cả nước và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy trung ương về thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" .

 Năm 2018, LLVT Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn quyết thắng" và đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc "Làm theo lời Bác – thi đua giành 4 nhất"...

Nhận thức rõ vị trí ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua LLVT thị xã Hồng Lĩnh đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động do các cấp phát động, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", phong trào Quân đội chung sức xây dựng NTM..., nhiều năm liền Đảng bộ đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu, đơn vị VMTD, nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng.

70 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng, nhân dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn, song vẫn còn đó không ít những khó khăn, thử thách. Đất nước chỉ có thể phát triển nhanh và bền vững khi có được sự cố gắng, ra sức thi đua của tất cả mọi người. Đó cũng là thông điệp quý giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc 70 năm trước.

Ngày nay, trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS- QP địa phương, "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" nói riêng và tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung về thi đua yêu nước vẫn vẹn nguyên giá trị và là ngọn lửa rực sáng trong tinh thần yêu nước của chúng ta./.

Nguyễn Việt Hùng (BCH Quân sự thị xã tổng hợp)

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 7 3 1 7 9 3 4
Hôm nay: 17.465
Hôm qua: 25.230
Tháng này: 476.099

Liên kết Website Liên kết Website