Truy cập nội dung luôn
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Cập nhật lúc: 14:44 - 06/09/2018 Lượt xem: 333

Sáng nay 06/9/2018, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Trần Nhật Tân, Trưởng phòng nghiệp vụ IV, UBKT Tỉnh ủy.

Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 14-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 08-HD/KTTW, ngày 28-9-2007 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Thị uỷ chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị uỷ ban hành Kế hoạch số 12-KH/BTG, ngày 22/10/2007 về tổ chức học tập, triển khai quán triệt, nghị quyết. Ngày 08/11/2007, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết đến tận đội ngũ cán bộ cốt cán các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Các cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là trên các lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm. Hoạt động kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào nền nếp, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá được ưu điểm, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong 10 năm qua, các cấp ủy đã kiểm tra 655 đảng viên, trong đó có 196 cấp uỷ viên các cấp: 25 Thị uỷ viên, 38 đảng uỷ viên và 133 chi uỷ viên, Ban Thường vụ Thị uỷ kiểm tra 87 đảng viên, Đảng ủy cơ sở kiểm tra 336, chi bộ kiểm tra 232 đảng viên. Giám sát 779 đảng viên, trong đó có 287 cấp ủy viên các cấp: 22 Thị ủy viên, 79 đảng uỷ viên, 186 chi uỷ viên. Ban Thường vụ, UBKT Thị ủy giám sát 103, Đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở giám sát 458, chi bộ giám sát 218 đảng viên. Kiểm tra 539 tổ chức đảng, trong đó Ban Thường vụ Thị uỷ kiểm tra 139, các cơ quan tham mưu giúp việc của Thị ủy kiểm tra 23, Đảng uỷ cơ sở kiểm tra 377 tổ chức. Giám sát 717 tổ chức đảng; trong đó Ban Thường vụ, UBKT Thị ủy giám sát 296, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở giám sát 421 tổ chức. Giải quyết tố cáo 02 tổ chức đảng. Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật là 175 đảng viên.

Đ/c Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Thị ủy phát biểu kết luận hội nghị

Tuy vậy, hoạt động tuyên truyền tuy đã đa dạng nhưng một số đơn vị chưa thật sự đi vào chiều sâu. Nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa sâu sắc, chưa toàn diện nên làm hạn chế hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, chất lượng, hiệu quả của một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao, nội dung kiểm tra chưa toàn diện, sâu rộng; có những vấn đề, vụ việc thì do năng lực, điều kiện, thẩm quyền chưa đủ tầm để tiến hành kiểm tra, nhưng cũng có những vụ việc do tình thần trách nhiệm chưa cao, kiểm tra đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm còn ít. Việc xây dựng, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy còn chung chung. Năng lực, trình độ của một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn hạn chế. Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa hiệu quả chưa cao...

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Ban Thường vụ Thị ủy đề ra nhiệm vụ, giải pháp công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, trọng tâm là: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng để các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nắm vững và tự giác thi hành. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, ủy ban kiểm tra từ thị xã đến cơ sở có quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện đúng các quy định về công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản… Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thị ủy với các ngành; theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên; phối hợp kiểm tra, xử lý kịp các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Phát huy hiệu quả cơ chế giám sát trong Đảng và giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên. Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tổ chức giao ban, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Dịp này, BTV Thị ủy cũng đã tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 23.7.2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới từ năm 2008 – 2018 và Kết luận số 32 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự./.

                                  Đặng Thị Lý, Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 8 2 0 1 2 4 6
Hôm nay: 25.201
Hôm qua: 39.379
Tháng này: 596.367

Liên kết Website Liên kết Website