Truy cập nội dung luôn
Chú trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ
Cập nhật lúc: 09:37 - 11/10/2018 Lượt xem: 195

Nhận thức rõ quan điểm: "Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò, vị trí quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng; kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật Đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng". Thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt là các quan điểm, mục tiêu được xác định tại Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, từ đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức trong các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là một nhiệm vụ hàng đầu trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ.

Tổ chức thành công Hội thi Cán bộ kiểm tra giỏi năm 2018

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ, đảm bảo tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm đối với việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng; việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên… Đồng thời tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, xây dựng cơ bản, công tác chính sách, công tác cán bộ, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu;... tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; việc chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; Quy định nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 10 năm (2008 - 2018), thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 655 đảng viên (bằng 20% đảng viên toàn Thị xã), trong đó có 196 cấp uỷ viên các cấp; qua kiểm tra phát hiện có 110 trường hợp có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành và đã thi hành kỷ luật 46 trường hợp. Kiểm tra 539 tổ chức đảng; qua kiểm tra phát hiện 66 tổ chức có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật, đã chỉ đạo kiểm điểm và khắc phục nghiêm túc. Giám sát 779 đảng viên, trong đó có 287 cấp ủy viên các cấp; qua giám sát, kết luận có 85 trường hợp có khuyết điểm, vi phạm, phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 27 trường hợp. Giám sát 717 tổ chức đảng, phát hiện 13 tổ chức có khuyết điểm, vi phạm, phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 05 tổ chức.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 353 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 3 Thị uỷ viên, 22 đảng uỷ viên, 63 chi uỷ viên; qua kiểm tra, kết luận 324 đảng viên có vi phạm (chiếm 91,8% số đảng viên được kiểm tra), phải thi hành kỷ luật 211 đảng viên (chiếm 65,1% số đảng viên vi phạm), đã thi hành kỷ luật 211 đảng viên, đạt tỷ lệ 100%. Kiểm tra 47 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra, kết luận 44 tổ chức đảng có vi phạm (chiếm 93,6%) nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đã tổ chức kiểm điểm và khắc phục nghiêm túc.

Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác quản lý sử dụng đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản đã phát hiện một số khuyết điểm, sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 50 ha đất sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả; phát hiện một số cơ quan, đơn vị chi sai mục đích, trái quy định hàng trăm triệu đồng, đã xem xét xử lý nghiêm túc; kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân để xẩy ra lãng phí, thất thoát trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Bình quân mỗi năm, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy xây dựng kế hoạch và tiến hành giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ từ 7 - 10 người đứng đầu là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý; đồng thời chỉ đạo cơ sở nghiêm túc thực hiện nội dung này. Kết luận giám sát đã giúp cấp ủy các cấp khẳng định được vai trò, năng lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, sự đoàn kết thống nhất có thật sự hay không trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị; đồng thời làm cơ sở để đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Kết quả các kỳ họp của Uỷ ban Kiểm tra Thị ủy được thông báo công khai trên đài phát thanh của thị xã và các phường, xã, bản tin thông tin nội bộ của Đảng bộ, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Những kết quả cơ bản, nổi bật nêu trên khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát những năm qua đã phát huy hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh.

Các đại biểu dự Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2018

Tuy vậy, quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số hạn chế: Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ; công tác giám sát cấp ủy cùng cấp và người đứng đầu đang còn khó khăn; hoạt động kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở hiệu quả thấp, chưa có tác dụng phòng ngừa, giáo dục. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao chưa được chú trọng, do đó, cùng một chủ trương, cùng một nghị quyết và cùng cơ chế, chính sách, nhưng cán bộ này, cơ quan, địa phương này thì làm tốt, cán bộ khác, cơ quan, địa phương khác thì làm không tốt và không hoàn thành nhiệm vụ.

​Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thời gian tới, Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về vai trò, vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt ưu tiên kiểm tra, giám sát đối với những vấn đề bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, xây dựng cơ bản, công tác chính sách, công tác cán bộ. Chú trọng giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát với công tác thanh tra của Nhà nước, thanh tra, kiểm tra của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; kiểm soát chặt chẽ việc trao và thực thi quyền lực được trao cho các tổ chức và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. 

Đ/c Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Thị ủy phát biểu kết luận hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết TW về công tác kiểm tra, giám sát

Thứ ba, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, sát người, sát việc, sát cơ sở, biết bám vào nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị; xác định nội dung, đối tượng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; lực lượng kiểm tra, giám sát phải có năng lực, trách nhiệm cao, thực hiện nhất quán, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành; phương pháp linh hoạt, sáng tạo và đảm bảo nguyên tắc, kết luận chặt chẽ, đồng thời quan tâm giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát.

Thứ tư, ủy ban kiểm tra các cấp phải luôn chủ động, tích cực trong việc tham mưu cho cấp ủy xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa cũng như hằng năm; đặc biệt cần tham mưu cho cấp ủy có những chủ trương, định hướng kiểm tra, giám sát đối với những nội dung, lĩnh vực cụ thể, thiết thực mà có thể làm chuyển biến được tình hình sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát. Đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao.

Thứ năm, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là việc khó khăn, phức tạp, do đó cần khoanh vùng, lĩnh vực, đối tượng quan tâm, phân bổ từng vụ việc theo thời gian trong năm; nhóm vụ việc nào sẽ do uỷ ban kiểm tra thực hiện, nhóm vụ việc nào sẽ do cấp ủy thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Chú trọng tuyên truyền, thực hiện công khai những vi phạm của cán bộ, đảng viên và việc xử lý, để cảnh báo, răn đe, phòng ngừa và giáo dục đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Thứ sáu, chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, thái độ giao tiếp có văn hoá; giữ đúng nguyên tắc của Đảng, kỷ cương của Nhà nước với tình thương yêu đồng chí; trung thực, công tâm, khách quan. Có trình độ, năng lực, hiểu biết sâu về công tác xây dựng Đảng; am hiểu nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; có kiến thức về quản lý kinh tế và nắm vững pháp luật; có thực tiễn và tác phong khoa học. Có bản lĩnh, dũng khí đấu tranh vững vàng, không bị chi phối bởi mọi sức ép, cám dỗ. Kiên quyết, thận trọng, thẳng thắn nhưng nhã nhặn, khiêm tốn; không chủ quan, kiêu ngạo; bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai./.

 ĐẶNG THANH HẢI - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 5 0 2 0 2 1 6
Hôm nay: 9.047
Hôm qua: 10.992
Tháng này: 354.292

Liên kết Website Liên kết Website