Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính

Đề nghị tặng Danh hiệu “chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Các tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Uỷ ban nhân dân cấp huyện; công chức chuyên môn xem xét tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu hẹn và chuyển hồ sơ lên Phòng Nội vụ xử lý, nếu chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn cho đối tượng hoàn chỉnh.

- Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Nội vụ thẩm định thành tích, tổng hợp danh sách trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện họp xét. Căn cứ kết quả họp xét, công chức phụ trách Thi đua, Khen thưởng dự thảo Tờ trình trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký, gửi Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Các trường hợp không đủ tiêu chuẩn xét khen, UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản sau 07 ngày làm việc gửi đến các tổ chức đề nghị khen (đối với các cá nhân không được xét trình khen).

- Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

Cách thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước
Thành phần

- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng của tổ chức (bản chính).

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua khen thưởng của đơn vị trình khen (bản chính).

- Báo cáo thành tích của cá nhân (bản chính).

- Bản đề tài hoặc báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, văn bản  xác nhận của Hội đồng khoa học sáng kiến cấp huyện (bản chính).

Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết

50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (20 ngày ở cấp huyện, 30 ngày ở cấp tỉnh)

Ghi chú thời hạn giải quyết  
Cơ quan thực hiện khác  
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính, hiện vật khen thưởng.

Lệ phí không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

 Điều 11, Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 06/9/2011của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.

            - Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” xét tặng cho cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn sau đây:

            + Có thành tích xuất sắc trong số cá nhân 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở.

            + Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó đã được áp dụng trong 02 đến 03 cơ sở trên địa bàn tỉnh 01 đến 02 năm đã có hiệu quả và có khả năng phát triển nhân rộng trong toàn tỉnh.

            Hằng năm, cá nhân đăng ký danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" phải kèm theo đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh. Kết thúc năm công tác đơn vị nộp hồ sơ theo quy định (kèm theo bản sáng kiến, kinh nghiệm) về Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh để Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh xem xét, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh. Sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu do Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh xét công nhận.

Căn cứ pháp lý

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005.

            - Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TĐKT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT.

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luât sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh  về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.

Kí hiệu biên nhận  

Tập tin đính kèm: MAU TTHC 14.doc


Các thủ tục khác có liên quan

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 6 6 9 4 5 8 8
Hôm nay: 15.694
Hôm qua: 31.918
Tháng này: 670.139