Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính

Khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất, đối ngoại

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Các tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả,Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Công chức chuyên môn kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn và chuyển hồ sơ lên Phòng Nội vụ xử lý,  nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho đối tượng hoàn chỉnh.

- Bước 2: Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện họp xét. Căn cứ kết quả họp xét, công chức phụ trách Thi đua - Khen thưởng dự thảo Tờ trình, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký, gửi Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Các trường hợp không đủ tiêu chuẩn xét khen, UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản sau 07 ngày làm việc gửi đến các tổ chức đề nghị khen.

- Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Cách thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần

- Tờ trình kèm theo danh sách và biên bản họp của tổ chức đề nghị khen thưởng (bản chính).

-  Báo cáo thành tích có xác nhận của tổ chức  trình khen (bản chính).

- Văn bản phát động phong trào thi đua, thực hiện chuyên đề của đơn vị, ngành, lĩnh vực; kế hoạch tổng kết phong trào, chuyên đề của UBND tỉnh, bộ, ban ngành đoàn thể Trung ương (bản photocopy).

Số lượng hồ sơ

01 bộ đối với Giấy khen, 02 bộ đối với bằng khen UBND tỉnh, và 03 bộ (03 bản báo cáo thành tích, 05 bản báo cáo tóm tắt thành tích) đối với Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua Chính phủ, Huân chương.

Thời hạn giải quyết

 07 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với Giấy khen, 10 ngày đối với Bằng khen UBND tỉnh, 75 ngày đối với khen thưởng thuộc thẩm quyền của trung ương.

Ghi chú thời hạn giải quyết  
Cơ quan thực hiện khác  
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính, Hiện vật khen thưởng.

Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Cấp nào chủ trì phát động các đợt thi đua theo chuyên đề, khi tổng kết lựa chọn các điển hình, thì cấp đó khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

            Khoản 3, Điều 50, Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ.

- Việc tặng thưởng Giấy khen được tiến hành thường xuyên, kịp thời cho các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay sau khi kết thúc đợt thi đua ngắn ngày, đợt thi đua theo chuyên đề, hoặc hoàn thành một hạng mục công trình và do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp xem xét, quyết định tặng thưởng giấy khen. 

Căn cứ pháp lý

- Cấp nào chủ trì phát động các đợt thi đua theo chuyên đề, khi tổng kết lựa chọn các điển hình, thì cấp đó khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

            Khoản 3, Điều 50, Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ.

- Việc tặng thưởng Giấy khen được tiến hành thường xuyên, kịp thời cho các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay sau khi kết thúc đợt thi đua ngắn ngày, đợt thi đua theo chuyên đề, hoặc hoàn thành một hạng mục công trình và do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp xem xét, quyết định tặng thưởng giấy khen. 

Kí hiệu biên nhận  

Tập tin đính kèm: MAU TTHC 15.doc


Các thủ tục khác có liên quan

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 6 6 9 3 0 1 9
Hôm nay: 14.125
Hôm qua: 31.918
Tháng này: 668.570