Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính

Đề nghị tặng Cờ Thi đua Chính phủ

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Các tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả,Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Công chức chuyên môn kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn và chuyển hồ sơ lên Phòng Nội vụ xử lý, nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho đối tượng hoàn chỉnh.

- Bước 2: Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện họp xét. Căn cứ kết quả họp xét, công chức phụ trách Thi đua - Khen thưởng dự thảo Tờ trình, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký, gửi Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Các trường hợp không đủ tiêu chuẩn xét khen, UBND huyện thông báo bằng văn bản sau 07 ngày làm việc họp xét gửi đến các tổ chức đề nghị khen.

- Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Cách thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần

- Tờ trình và biên bản họp của tổ chức đề nghị khen (bản chính).

- Bản báo cáo và báo cáo tóm tắt thành tích của Tổ chức  đề nghị khen.

- Xác nhận Đảng-đoàn thể, xác nhận Thuế, Bảo hiểm (đối với doanh nghiệp) (bản chính) .

Số lượng hồ sơ

03 bộ (trong đó báo cáo thành tích: 03 bản, báo cáo tóm tắt: 04 bản).

Thời hạn giải quyết 110 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (30 ngày ở cấp huyện, 30 ngày ở cấp tỉnh, 50 ngày ở cấp TW) . 
Ghi chú thời hạn giải quyết  
Cơ quan thực hiện khác  
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính, Hiện vật khen thưởng.     

Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Điều 25, Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003

             Cờ Thi đua Chính phủ được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

            - Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc.

            - Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập;

            - Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

             Khoản 2, Điều 16, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

                         “Cờ thi đua của Chính phủ” tặng cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc được lựa chọn trong số những tập thể đã được tặng “Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”, bao gồm: những tập thể dẫn đầu trong từng lĩnh vực, ngành nghề toàn quốc và những tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua toàn quốc của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.      
Căn cứ pháp lý

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005.

            - Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TĐKT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT.

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luât sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh  về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.

Kí hiệu biên nhận  

Tập tin đính kèm: MAU TTHC 16.doc


Các thủ tục khác có liên quan

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 6 6 9 3 6 5 7
Hôm nay: 14.763
Hôm qua: 31.918
Tháng này: 669.208