UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND-UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số: 05/LCT-UBND Hồng Lĩnh, ngày 30 tháng  4 năm 2017

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017
 
1. Các công việc cần tập trung chỉ đạo:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017;

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ Xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu; tăng cường kiểm tra phòng, chống hạn hán, phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh; chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, cháy nổ;

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra hướng tới chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước;

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên;

            - Tích cực triển khai và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ThU về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020 và Nghị quyết số 05-NQ/ThU về lãnh đạo xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã;

- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp xẩy ra ngay tại cơ sở; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

2. Dự kiến lịch làm việc:

Ngày

Thứ

NỘI DUNG

Đơn vị

chuẩn bị

Người

chủ trì

1

2

Nghĩ lễ Quốc tế lao động 01/5

 

 

2

3

Nghỉ bù ngày 30/4

 

 

3

4

S:- Lễ chào cờ đầu tháng.

   - Đ/c Chủ tịch dự giao ban UBND tỉnh.

C: Giao ban Thường trực Thị ủy.

Văn phòng

Đ/c Chủ tịch

 

 

4

5

S: Đại hội Hội người mù thị xã.

C:- Tập huấn ATVSTP năm 2017.

    - Làm việc với trường Tiểu học Trung Lương về xây dựng nhà đa chức năng.

Hội người mù

Ph. Y tế

Ph. GD-ĐT

 

Đ/c Hồng - PCT

Đ/c Hồng - PCT

 

5

6

TIẾP DÂN ĐỊNH KỲ

Đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã đi công tác.

S: Đối thoại với các hộ họp chợ trái phép ở Tổ dân phố 2 - phường Nam Hồng.

TCD, T.tra

 

Ban tiếp dân, Ph. Kinh tế

Đ/c Chủ tịch

 

Đ/c Bình - PCT

6

7

Nghỉ thứ 7

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ đợt I/2017 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý.

 

 

7

CN

Nghỉ Chủ nhật

 

 

8

2

S: Giao ban UBND Thị xã, rà soát kết quả thực hiện hiện xây dựng đô thị loại III, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới.

C: Thường trực Thị ủy làm việc với các cơ quan thông tin, truyền thông và giao ban tuần.

Văn phòng

Chủ tịch, các PCT

9

3

S: Thị ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư; sơ kết Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW về nội dung sinh hoạt chi bộ.

- Tỉnh tổ chức Họp nghe báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

 

 

10

4

S: Tổng kết Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn thị xã.

Tối: Bế mạc đại Lễ phật đản năm 2017.

Ph. GD-ĐT

Đ/c Hồng - PCT

11

5

S:- Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

   - Tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017.

   - Khai mạc Giải cầu lông toàn tỉnh năm 2017.

Ph. Kinh tế

 

 

 

Tr.tâm VH

Đ/c Chủ tịch

 

 

 

Đ/c Hồng - PCT

12

6

S:- Họp BCĐ xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; Ban chỉ đạo xây dựng đô thị loại III.

   - Tỉnh tổ chức Họp nghe báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh.

C: Đại hội điểm Chi bộ Nội vụ - Lao động TBXH.

 

 

 

 

CB Nội vụ

 

 

 

 

Đ/c Bình - BT

13

7

Nghỉ thứ 7

Các đoàn chỉ đạo cơ sở đi kiểm tra, đôn đốc các phường, xã thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới.

 

 

14

CN

Nghỉ Chủ nhật

 

 

15

2

S: Giao ban UBND Thị xã, rà soát kết quả thu chi ngân sách trên địa bàn, tiến độ triển khai các dự án.

C: Giao ban Thường trực Thị ủy.

Văn phòng

Chủ tịch, các PCT

16

3

S: Ban Thường vụ Thị ủy làm việc với lãnh đạo UBND; các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND.

C: Tập huấn Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn.

 

 

Ph. TC-KH

 

 

Đ/c Chủ tịch

17

4

S: Thường trực Thị ủy dự họp ở tỉnh nghe về việc thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã.

C: Đi co cở.

 

 

18

5

S: Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Thị xã.

C: Đi cơ sở.

Ph. Nội vụ, Văn phòng

Đ/c Chủ tịch

19

6

Hoạt động kỷ niệm 127 năm Ngày sinh

Chủ tịch Hồ Chí Minh

S: Họp chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018.

C: Họp kiểm điểm theo Kết luận số 04 của Sở Nội vụ.

 

 

Ph. GD-ĐT

 

Ph. Nội vụ

 

 

Đ/c Hồng - PCT

 

Đ/c Chủ tịch

20

7

Nghỉ thứ 7

Các đoàn chỉ đạo cơ sở đi kiểm tra, đôn đốc các phường, xã thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới.

 

 

21

CN

Nghỉ Chủ nhật

 

 

22

2

TIẾP DÂN ĐỊNH KỲ

S: Giao ban UBND Thị xã, rà soát kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết tồn đọng đất đai.

C: Giao ban Thường trực Thị ủy.

TCB, T.Tra

Văn phòng

Đ/c Chủ tịch

Chủ tịch, các PCT

23

3

S: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đến năm 2010 và những năm tiếp theo”.

C: Triển khai tháng hành động vì trẻ em.

 

 

 

 

Ph.LĐTBXH

 

 

 

 

Đ/c Hồng - PCT

24

4

S: Khai mạc Đại hội đại biểu Cựu chiến binh Thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

C: Đi cơ sở.

 

 

25

5

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức giám sát tại các đơn vị cơ sở (từ ngày 25 - 30/5).

S: Khai mạc Hội thi giảng dạy chính trị cho chính trị viên phường, xã năm 2017.

C: Đi cơ sở.

 

 

BCH Q.Sự

 

26

6

S: Duyệt Đại hội Hội làm vườn thị xã, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

C: Tổng kết đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn VSLĐ.

Hội làm vườn

Ph.LĐTBXH

Đ/c Bình - PCT

Đ/c Hồng - PCT

27

7

Nghỉ thứ 7

S: Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và triển khai học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

 

 

28

CN

Nghỉ Chủ nhật

 

 

29

2

S: Họp UBND phiên thường kỳ tháng 5/2017.

C: Giao ban Thường trực Thị ủy.

Văn phòng

Đ/c Chủ tịch

30

3

S: Đi cơ sở.

C:- Họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh.

    - Giao ban Thường trực HĐND tháng 5/2017.

 

Văn phòng

 

TT HĐND

31

4

S: Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

C: Hội nghị Báo cáo viên Thị ủy tháng 5/2017.

 

 

 

 

 

Xem thêm

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 0 0 5 6 7 8 7
Hôm nay: 4.419
Hôm qua: 8.077
Tháng này: 165.557